Notice of Hearing: GM 598 - Submitting for consideration and confirmation as the Attorney General of


Ka ‘Aha Kenekoa THE SENATE

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

‘Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

Ke Kōmike Ho‘okolokolo

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Glenn Wakai, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

‘Ōlelo Ho‘olaha No Ka ‘Aha Ho‘olohe

NOTICE OF HEARING

Lā / DATE: Pōʻakolu, ʻApelila 10, 2019 / Wednesday, April 10, 2019

Hola / TIME: 9:30am

Wahi / PLACE: Lumi ‘Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol 415 South Beretania Street

Papa Kumuhana

A G E N D A

GM 598

Status & Testimony

Submitting for consideration and confirmation as the Attorney General of the Department of the Attorney General, Gubernatorial Nominee, CLARE E. CONNORS, for a term to expire at noon on 12-05-2022. JDC

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

E waiho mai i kāu ‘ōlelo hō‘ike no ke Kōmike Ho‘okolokolo ma o ke kaomi ‘ana ma ‘ane‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Judiciary.

Hiki ke waiho mai i ka ‘ōlelo hō‘ike a hiki i 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

Inā makemake e waiho i ‘ōlelo hō‘ike ha‘i waha, he ‘elua minuke wale nō ka lō‘ihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES: Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored. If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.

Capitol Website: https://www.capitol.hawaii.gov/session2019/hearingnotices/HEARING_JDC_04-10-19_.HTM

#CLAREECONNORS #DepartmentoftheAttorneyGeneral #GovernorsMessage #911 #GM598 #HawaiiSenate #DavidIge

NAVIGATE

CONNECT

HELPFUL LINKS

CONTACT

Phone: 808-586-6720

Hawaiʻi State Capitol

415 South Beretania Street

Honolulu, HI 96813

©2021 by Hawai'i State Senate